Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych:

 • Doradztwo w procesie przygotowania, prowadzenia postępowań
  o udzielenie zamówień publicznych
 • Pomoc w realizacji umów zawartych w ich wyniku zakończonego postępowań
  o udzielenia zamówień publicznych
 • Doradztwo w procesie ubiegania się o uzyskanie zamówień
 • Prowadzenie szkoleń  zakresu zamówień publicznych
 • Reprezentowanie Zamawiających i Wykonawców w toku postępowania przed
  Krajową Izbą Odwoławczą (wcześniej Zespołami Arbitrów) oraz przed Sądami Okręgowymi
  a także w toku kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez
  Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych organów kontroli

Ten post dostępny jest także w języku: angielski