Kancelaria

Anna Piotrowska, Radca Prawny, Rzecznik Patentowy.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w 2003 r.

Doświadczenie w dziedzinie prawa własności przemysłowej, zwłaszcza znaków towarowych, zdobywała pracując w Urzędzie Patentowym RP w Departamencie Badania Znaków Towarowych jako ekspert, a  następnie w jednym z uznanych warszawskich biur patentowych na stanowisku prawnika. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych, postępowań administracyjnych, sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Główne obszary zainteresowania:

 • prawo własności intelektualnej
 • prawo znaków towarowych
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • prawo prasowe
 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo reklamy
 • prawo konsumenckie
 • postępowania windykacyjne
Kancelaria współpracuje z doświadczonymi radcami prawnymi z następujących dziedzin prawa:
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo konkurencji
 • prawo pracy
 • korporacyjna obsługa przedsiębiorców

 

Artur Wójcik, Radca Prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz problematyce wydatkowania środków pochodzących z funduszy unijnych. Posiada praktykę w obszarze prawa gospodarczego, prawa cywilnego i procedury cywilnej – spory sądowe.

 

Doświadczenie zawodowe

Artur Wójcik posiada bogate doświadczenie w obsłudze procesu udzielania zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane), w tym zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. W swojej praktyce doradza Zamawiającym na każdym etapie prowadzenia procedury udzielania zamówień począwszy od doradztwa przy przygotowaniu wewnętrznych procedur udzielania zamówień poprzez opiniowanie projektów dokumentów, projektów umów a także reprezentację Zamawiających w toku postępowań odwoławczych przed Krajową Izba Odwoławczą (wcześniej Zespołami Arbitrów) oraz postępowań wywołanych skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Pierwsze doświadczenia w tym zakresie zdobył pracując w agencji rządowej (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) odpowiedzialnej za dystrybucję środków w ramach funduszy UE.

Współpracuje także z Wykonawcami ubiegającymi się o zamówienia publiczne doradzając im na etapie przygotowania oferty oraz reprezentując ich w toku postępowań odwoławczych i skargowych.

Jest autorem licznych opinii, prowadzi szkolenia i wykłady w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wydatkowania środków pochodzących z UE.

W swojej praktyce reprezentował także beneficjentów funduszy UE w toku prowadzonych kontroli przez uprawnione organy.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter prowadzonych przez klientów projektów, świadczone usługi obejmują także inne dziedziny prawa gospodarczego i cywilnego oraz doradztwo związane z realizacją zawartych w wyniku postępowań kontraktów, w tym zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych z związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

 

Ten post dostępny jest także w języku: angielski